Διαχείριση προβλημάτων συμπεριφοράς στην τάξη

Τα προβλήματα συμπεριφοράς κάποιων μαθητών μπορεί να οφείλονται σε διάφορους παράγοντες, ατομικούς, κοινωνικούς, σχολικούς. Το μέγα ζητούμενο είναι πώς ο εκπαιδευτικός θα καταφέρει να διαχειριστεί αποτελεσματικά, με τις λιγότερες δυνατές "απώλειες", τα συμπεριφορικά προβλήματα προς όφελος των μαθητών και του εκπαιδευτικού έργου γενικότερα.

Διαχείριση Προβλημάτων Συμπεριφοράς στη Σχολική Τάξη: Τεχνικές Πρόληψης και Τεχνικές Παρέμβασης

 

Μελετάται εδώ συγκεκριμένη περίπτωση μαθητή δημοτικού σχολείου με Asperger, για την κοινωνική ένταξη του οποίου στο σχολικό περιβάλλον εφαρμόζεται συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση. Η διερεύνηση του προβλήματος και οι εκπαιδευτικές παρεμβάσεις βασίζονται στις αρχές της προσωποκεντρικής προσέγγισης και της έννοιας της «ενσυναίσθησης». Καταγράφηκαν οι συμπεριφορές του μαθητή κατά την έναρξη και τη λήξη της εκπαιδευτικής παρέμβασης με Κλείδα Παρατήρησης σε συνδυασμό με Κοινωνιομετρικό Τεστ. Η εφαρμογή της προσωποκεντρικής προσέγγισης έδειξε ότι η προσέγγιση αυτή είναι κατάλληλη για την αντιμετώπιση προβληματικών συμπεριφορών και έχει θετικές επιπτώσεις στην ψυχοκοινωνική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη μαθητών με Asperger (η μελέτη παρουσιάστηκε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ειδικής Αγωγής με Διεθνή Συμμετοχή «Διλήμματα και Προοπτικές στην Ειδική Εκπαίδευση», Αθήνα, 11 - 14 Απριλίου 2013. Περιλαμβάνεται στα πρακτικά, Τόμος Α΄,  σελ. 333-347).

Μια καλή ιδέα είναι επίσης η διενέργεια κοινωνιομετρικού ελέγχου, τα στοιχεία του οποίου μπορούν να ερμηνεύσουν κάποιες συμπεριφορές και να βοηθήσουν στην αποκατάστασή τους. Δείτε περισσότερα στην αντίστοιχη σελίδα.

άλλες διαδικτυακές πηγές

προηγούμενη σελίδα